FESTIVAL XPERIENCE

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Stichting Festival Xperience: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stichting Festival Xperience gevestigd aan de Wijngaardsweg 34D, 6412PJ te Heerlen, als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63244748;
b. partner of klant: de wederpartij van Stichting Festival Xperience.
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting Festival Xperience en de klant.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Stichting Festival Xperience en de klant waarop Stichting Festival Xperience deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stichting Festival Xperience, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Stichting Festival Xperience en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven van Stichting Festival Xperience zijn geheel vrijblijvend.
3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Stichting Festival Xperience opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Stichting Festival Xperience haar aanbieding baseert.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Stichting Festival Xperience daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Stichting Festival Xperience niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Stichting Festival Xperience binden Stichting Festival Xperience niet.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Stichting Festival Xperience zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stichting Festival Xperience het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Stichting Festival Xperience is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Stichting Festival Xperience is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

Artikel 5 Annulering

5.1. De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Stichting Festival Xperience BV gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan Stichting Festival Xperience BV mede te delen.

5.2a. In het geval de Opdrachtgever/contractant de met Stichting Festival Xperience BV gesloten overeenkomst méér dan 30 (dertig) dagen vóór het project/evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 30 % (dertig procent) van het totale factuurbedrag jegens Stichting Festival Xperience BV verschuldigd.
5.2b. Vanaf de 30e (dertigste) dag tot 14e (veertiende) vóór het evenement/project is de Opdrachtgever/contractant jegens Stichting Festival Xperience BV 60% (vijftig procent) verschuldigd.
5.2c. Voor annulering vanaf de 14e (veertiende) dag tot 7 (zeven) dagen vóór het evenement/rpoject is de opdrachtgever 80% van het factuurbedrag verschuldigd.
5.2d. Indien de Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen voor het evenement/project de overeenkomst met Stichting Festival Xperience BV (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele factuurbedrag verschuldigd.
5.2e. Artikel 8 en artikel 12 van deze algemene voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.
5.3. De Opdrachtgever vrijwaart Stichting Festival Xperience BV volledig voor iedere aanspraak van de Artiest, Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant

6.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Stichting Festival Xperience aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stichting Festival Xperience ter beschikking worden gesteld.
6.2 De klant is gehouden Stichting Festival Xperience onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.3 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Stichting Festival Xperience onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
6.4 Stichting Festival Xperience gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.5 De klant vrijwaart Stichting Festival Xperience voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
6.6 De klant vrijwaart Stichting Festival Xperience van alle juridische claims met betrekking tot de door klant opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
6.7 Indien de klant niet aan zijn verplichting heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft Stichting Festival Xperience het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 7 Wijzigen van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Stichting Festival Xperience zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Stichting Festival Xperience de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 8 Prijzen

8.1 De opgegeven prijzen zijn voor klanten van Stichting Festival Xperience in euro’s en altijd exclusief BTW (mits specifiek vermeld).
8.2 Bij de uitvoering van het project, een installatie, reparatie of dergelijken wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakkings- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen.
8.3 De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten.
8.4 Stichting Festival Xperience probeert altijd een juiste inschatting te maken van de (eventuele) project prijs en kosten. Voor extra reistijd en/of meer uren volgt er altijd een nacalculatie.

Artikel 9 Levering

9.1 De door Stichting Festival Xperience opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Stichting Festival Xperience slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
9.3 De klant is ver­plicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontsta­ne kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
9.4 Eventuele verzend- of transportkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 10 Materialen

10.1 Stichting Festival Xperience zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
10.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 11 Klachten en verjaring

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant aan Stichting Festival Xperience binnen bekwame tijd kenbaar te worden gemaakt.
11.2 Na het indienen van de klacht dient de klant Stichting Festival Xperience de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
11.3 Alle aanspraken jegens Stichting Festival Xperience die niet binnen 3 maanden na hun ontstaan bij Stichting Festival Xperience zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuur datum, contant, via paypal, ideal of een van de andere betaal methodes zoals vermeld bij opdracht nadat Stichting Festival Xperience voor de klant werkzaamheden heeft verricht.
12.2 Indien de klant bij Stichting Festival Xperience een abonnement of service contract heeft afgesloten, dan kan betaling op de volgende wijzen geschieden:
a. vooraf, de klant dient de gehele jaarlijkse vergoeding in 1 keer te betalen; of
b. maandelijks middels automatische incasso of via bank/elektronische overschrijving of
c. zoals verder afgesproken in het voorstel
12.3 Indien de klant niet contant betaalt dan wel indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd en de klant het factuurbedrag niet betaalt binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Stichting Festival Xperience de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

12.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Stichting Festival Xperience op de klant onmiddellijk opeisbaar.
12.5 Indien de klant een abonnement of service contract middels automatische incasso betaalt en de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd en de klant het factuurbedrag niet betaalt binnen 14 dagen nadat Stichting Festival Xperience heeft geprobeerd het maandbedrag van de rekening van de klant af te schrijven, dan zijn alle resterende maandelijkse termijnen direct opeisbaar en heeft Stichting Festival Xperience het recht het abonnement middels een schriftelijke verklaring te beëindigen.
12.6 De opdrachtgever verplicht zich jegens Stichting Festival Xperience nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12.7 Verbod verrekening/opschorting

12.7 Alle vorderingen van Stichting Festival Xperience zullen door de klant worden voldaan zonder verrekening, korting of opschorting. Het is de klant niet toegestaan een vordering te verrekenen met een vordering van Stichting Festival Xperience of voldoening van een vordering van Stichting Festival Xperience op te schorten. Het recht op verrekening en opschorting wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

14.1 Stichting Festival Xperience is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
14.2 Voorts is Stichting Festival Xperience bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3 Stichting Festival Xperience is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
14.4 Stichting Festival Xperience is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Stichting Festival Xperience omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Stichting Festival Xperience kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2 Stichting Festival Xperience is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Stichting Festival Xperience is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stichting Festival Xperience kenbaar behoorde te zijn.
15.3 Stichting Festival Xperience is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers.
15.4 Indien de klant of derden wijzigingen aanbrengt in de door Stichting Festival Xperience geleverde apparatuur, sluit Stichting Festival Xperience iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele schade.
15.5 Stichting Festival Xperience aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Stichting Festival Xperience in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
15.6 Stichting Festival Xperience is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.7 Indien Stichting Festival Xperience aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stichting Festival Xperience beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Stichting Festival Xperience gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Stichting Festival Xperience beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 16 Vrijwaringen

16.1 Indien de klant aan Stichting Festival Xperience informatiedragers, elektronische bestanden, software, etc. verstrekt, garandeert de klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
16.2 De klant vrijwaart Stichting Festival Xperience van financiële schade ten gevolge van boetes bij gebruik van illegale software of in het bezit hebben van kopieën.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
17.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Stichting Festival Xperience gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Stichting Festival Xperience zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stichting Festival Xperience niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

Alle door Stichting Festival Xperience verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Stichting Festival Xperience worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Stichting Festival Xperience, totdat alle vorderingen die Stichting Festival Xperience op klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval ook de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de klant is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
3. Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.
4. Stichting Festival Xperience is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, terug te nemen indien koper in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 20 Slotbepalingen

20.1 Van toepassing is steeds de versie die men online kan vinden via wecreategroup.nl/voorwaarden of op aanvraag, die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst
20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
20.3 Op elke overeenkomst tussen Stichting Festival Xperience en de klant is Nederlands recht van toepassing.
20.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Stichting Festival Xperience worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stichting Festival Xperience gevestigd is. Indien Stichting Festival Xperience een beroep doet op dit beding, zal hij de klant daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Na deze kennisgeving heeft de klant 1 maand de tijd om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.